KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla  Baykal Makina tarafından hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu sıfatıyla Baykal Makina tarafından toplanan Kişisel Verileriniz; Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, 5651 sayılı kanun uyarınca işlenmesi, Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi, Kurumsal İletişimi sağlamak, Belgelendirme Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası, İthalat / İhracat Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Süreçlerinin yürütülmesi, Şirket Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetler, Yasal Teşvik süreçlerinin yürütülmesi, Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması , 5615 Sayılı Kanundan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanların Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası haklarından yararlanmasını sağlamak  amaçları ile sınırlı olarak işlenecektir.

Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılacağı

Bu kişisel veriler, yurtiçinde Mali Müşavirler, Avukatlar, Banka, Kamu İhale Kurumu, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, İş Ortakları, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar, Yetkili Kamu kurum ve kuruluşları, Tedarikçi, Müşteri, Müşteriler ve Bayiler alıcı gruplarına Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuki sorumlulukların yerine getirilebilmesi, Bankacılık alanında faaliyet gösteren şirketlere çalışan maaş ödemelerin yapılabilmesi amacıyla, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi amaçları kapsamında aktarılabilecektir.

Bu kişisel veriler yurtdışında yerleşik üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemlerimiz ve İşlenme Şartları 

Bu kişisel verileriniz, kâğıt ortamında otomatik olmayan; internet, e-posta, kart okuyucular, Yazılım uygulamaları, kameralar gibi dijital ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle Açık Rıza,Hakkın Tesisi, Korunması, Kullanılması,kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla,Kanun Hükmü,Sözleşmenin İfası,Veri Sorumlusu Meşru Menfaat,Veri Sorumlusunun Hukuki Sorumluluğu kişisel verilerin işlenmesi şartlarına dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklarınızı veri sorumlusuna başvurarak kullanabilirsiniz.

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
f) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
h) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu;

  • Organize Sanayi Bölgesi, Lacivert Cad.2.Sk. No.1/A   16140 Nilüfer, Bursa/TURKEY ( Merkez ) adresine yazılı olarak;
  • adresimize, kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;
  • Sistemimizde kayıtlı bulunan veya size ait olduğu teyid edilen elektronik posta adresiniz üzerinden ibrahimo@baykal.com.tr e-posta adresine göndererek yapabilirsiniz. 

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" ile ulaşabilirsiniz.